REGULAMIN WYNAJMU STUDIA

§1
1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficznym jest firma JULIA SZYMAŃCZYK .PL ul. Jaśkowicka 42, 43-180 Orzesze, woj. Śląskie NIP: 6351849215 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.
2. Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.
3. Dodatkowo studio może być wynajmowane do innych celów m.in.: spotkania, warsztaty, wieczory panieńskie.

§2
1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z wyposażeniem studyjnym.
2. Biuro obsługi klienta studia NAD NIEBEM mieści się przy ul. Rybnickiej 1b w Orzeszu.
3. Sprzętu wchodzącego w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji, należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.

§3
1. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy zgłaszać jak najszybciej.
2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści,asystenci, itp).
3. Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić na właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble oraz starannie złożyć sprzęt i elementy dekoracyjne.
4. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).
5. Jeżeli tematyka sesji zdjęciowej lub nagrania wymagać będzie użycia dodatkowych dekoracji (np. sztucznego śniegu konfetti) Najemca zobowiązany jest do zapłacenia 50 zł za sprzątanie, którego podejmie się Wynajmujący po opuszczeniu studia przez Najemcę.

§4
1. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
2. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i używania narkotyków.
3. W studiu zabrania się wykonania zdjęć o charakterze pornograficznym.
4. W razie wykonania aktów, wszystkie osoby uczestniczące w sesji powinny posiadać dokumenty potwierdzające pełnoletniość.
5. W studiu zabrania się palenia świec. Wykorzystanie świec jest dopuszczalne wyłącznie w obecności Wynajmującego.
6. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku, gdy prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa.

§5
1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane według cennika.
2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami brutto.
3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego czasu wynajmu 2 dni przed terminem wynajmu, zaliczka nie jest zwracana.
4. O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo najpóźniej 48 h przed planowanym dniem wynajmu. Zmiany terminu można dokonać tylko jeden raz.
5. W przypadku rezygnacji z wynajmu w terminie wcześniejszym niż 2 dni przed planowaną rezerwacją, Wynajmujący zwróci wpłaconą kwotę tą samą metodą płatności, którą wybrał Najemca.

§6
1. Rezerwacji studia można dokonać telefonicznie (697 747 255) lub mailowo (studio@nadniebem.pl)
2. Rezerwacja będzie potwierdzona przez Wynajmującego drogą telefoniczną lub mailową.
3. Płatności można dokonać albo w siedzibie studia (ul. Rybnicka 1b, Orzesze) bądź dokonując przelew online na konto firmowe.
4. W razie reklamacji, prosimy o wiadomość mailową na adres: studio@nadniebem.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji to okres 7 dni roboczych.
5. Czas trwania wynajęcia studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umową wynajęcia) do momentu zadeklarowanego czasu wynajmu.
6. W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.

§7
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 2 listopada 2018 roku.
2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O zmianie regulaminu Wynajmujący poinformuje Najemcę mailowo.